විෂ්ව-භාරතී-සංගීත-ආයතනය

විශාරද, නිපුන්, ආචර්‍යා, සහතික සඳහා

** ප්‍රසිද්ධ ඉන්දියානු සංගීත ආයතන දෙකක මග පෙන්වීම යටතේ
** සංගීත ප්‍භාකර් වරයකුගේ අධීක්‍ෂණය යටතේ

D.G : Sureshi Jayathilake ( Mrs )
N° 5, Rue Colette, 67200 Strasbourg, France
Tel : 00 33 + ( 0 ) 9 51 98 05 55
Mobil : 00 33 + ( 0 ) 7 82 57 77 53
Fax : 00 33 + ( 0 ) 9 57 31 95 66
Mail : contact@vbmi-france.com
Web : http://www.vbmi-france.com/

Vocal, Tabla, Sitar, Violin, Sarod and Esraj

Music Examinations and Course in Europe
E-Learning Possible

COURSE
PRAVESHIKA
PRATHAMA
MADDYAMA
VISHARADA
NIPUN
AACHARYA